GearLaunch Blog

The Pros and Cons of Becoming a  Marketplace Merchant

Posted by Stacey Meservy on Apr 3, 2019 9:05:00 AM

For Vietnamese, click here.

Marketplaces like Amazon, eBay, and Etsy serve millions of businesses every day. They offer many sellers visibility for their products and services. In return, those products and services help expand the marketplace to better serve more customers. It seems to be a win-win relationship for both sides.

However, before you jump headfirst into becoming a marketplace merchant, you need to consider all the details that aren't quite as obvious. In some cases—depending on the type of product you sell, service fees, restrictions, business structure, and long-term goalsmarketplaces may do more harm than good.

Here are some of the pros and cons of selling in an online marketplace.

Pros of becoming a marketplace merchant

1. Immediate Customer Base

One of the main draws of joining a marketplace is immediate access to a larger customer base. Even though this doesn't guarantee an increase in sales, it does increase the likelihood of a sale happening. Amazon alone has over 100 million active shoppers. A standalone small business simply can't reach an audience of that size, even on a good day. 

2. Credibility

When shoppers purchase through a marketplace, they do not have to interact with the seller directly. Oftentimes, this is a benefit to new sellers who have not yet established a good rapport. 

Because the marketplace platform handles the transaction, shoppers can more easily purchase from new brands without worrying about service or quality. Credibility is borrowed from the established marketplace as new businesses work towards creating a positive shopping experience.  

3. Discoverability

Marketplaces are set up to optimize the shopping experience. Customers often get product suggestions and recommendations as they shop. If your store happens to carry a relevant product, you may very well be recommended.

Alternatively, many marketplaces also offer the ability to pay for your product to be featured in search and on other product pages, increasing your chances of being discovered.

Cons of becoming a marketplace merchant

1. Competition

The obvious competition is the products that are listed with yours in a search. If you’re reselling from a manufacturer, you'll likely find many competitors on Amazon. This can make it nearly impossible to get your foot in the door.

The less obvious component sits right on your product page. Just as your product can be listed as a recommendation on someone else's product page, someone else's products are just as likely to be listed on your own product page. You do not have control over these recommendations and it increases the likelihood that a customer bounces from your page and over to a direct competitor's page.

2. No Relationship Building

With many marketplaces, they do not allow you to access customer emails—the bread and butter for most marketers. When your business lists products on Amazon, you may benefit from the Amazon brand recognition, but you’re not tapping into customer relationships. Most customers shop on Amazon to purchase from Amazon, not a specific brand or seller. 

3. Market Research

Marketplaces do not need to conduct outside market research because merchants do it for them. If your products perform well, marketplaces capitalize on your momentum by highlighting yours and similar products. Amazon has proven time and again that there is little hesitation when it comes to pitting sellers in head to head competition.

The GearLaunch Advantage

GearLaunch offers you the best of both worlds. We help you get your store up and running, provide you the support and credibility you need, and help you by providing excellent support for your shoppers. Helping you build relationships through fantastic customer service is what sets us apart and we are proud to be an important part of building your business. Learn more about how we can help you get started here. 

Need more marketing inspiration? Download our Instagram guide below!  

New call-to-action

-----

Ưu và Nhược điểm khi bán hàng trên marketplace

Các Marketplace như Amazon, eBay và Etsy phục vụ hàng triệu doanh nghiệp mỗi ngày. Họ cung cấp khả năng hiển thị cho các sản phẩm và dịch vụ của người bán. Đổi lại, những sản phẩm và dịch vụ đó giúp mở rộng thị trường để phục vụ nhiều khách hàng hơn. Đây dường như là một mối quan hệ cùng có lợi cho cả hai bên.

Tuy nhiên, trước khi bạn đăng ký trở thành người bán hàng trên marketplace, bạn cần xem xét tất cả các chi tiết không rõ ràng. Trong một số trường hợp - tùy thuộc vào loại sản phẩm bạn bán, phí dịch vụ, sự hạn chế, cơ cấu kinh doanh và các mục tiêu dài hạn - marketplace có thể mang lại nhiều bất lợi hơn thuận lợi.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn cân nhắc những ưu và nhược điểm khi bán hàng trên marketplace.

ƯU ĐIỂM 

1. Cơ sở khách hàng

Một trong những lợi ích chính của việc tham gia marketplace là truy cập ngay vào cơ sở khách hàng lớn hơn. Mặc dù điều này không đảm bảo tăng doanh số bán hàng, nhưng nó sẽ gia tăng khả năng bán hàng. Chỉ riêng Amazon đã có hơn 100 triệu người mua tích cực. Một doanh nghiệp nhỏ độc lập đơn giản là không thể tiếp cận đối tượng có quy mô đó, ngay cả vào một ngày đẹp trời.

2. Uy tín

Khi người mua hàng mua sắm qua marketplace, họ không phải tương tác trực tiếp với người bán. Thông thường, đây là một lợi ích cho những người bán hàng mới chưa thiết lập mối quan hệ tốt.

Vì platform xử lý giao dịch, người mua hàng có thể dễ dàng mua hàng từ các thương hiệu mới mà không phải lo lắng về dịch vụ hoặc chất lượng. Sự tín nhiệm này được các doanh nghiệp lớn cho người bán hàng vay khi họ đăng ký bán trên marketplace.

3. Khám phá

Marketplace được thiết lập để tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm. Khách hàng thường nhận được các đề xuất và khuyến nghị sản phẩm khi họ mua sắm. Nếu cửa hàng của bạn tình cờ mang theo một sản phẩm có liên quan, bạn rất có thể được đề xuất cho khách hàng.

Ngoài ra, nhiều marketplace cũng cung cấp khả năng thanh toán để sản phẩm của bạn được xuất hiện trong mục tìm kiếm và trên các trang sản phẩm khác, tăng cơ hội khách hàng tìm thấy bạn.

NHƯỢC ĐIỂM  

1. Sự cạnh tranh

Sự cạnh tranh rõ ràng thể hiện ở các sản phẩm được liệt kê chung với bạn trong một tìm kiếm. Nếu bạn bán lại từ một nhà sản xuất, bạn có thể sẽ thấy nhiều đối thủ cạnh tranh trên Amazon. Điều này có thể khiến bạn gần như không thể bước chân vào.

Thành phần ít rõ ràng hơn nằm ngay trên trang sản phẩm của bạn. Giống như sản phẩm của bạn có thể được liệt kê dưới dạng đề xuất trên trang sản phẩm của người khác, sản phẩm của người khác cũng có thể được liệt kê trên trang sản phẩm của bạn giống như vậy. Bạn không có quyền kiểm soát và điều đó làm tăng khả năng khách hàng thoát khỏi trang của bạn và qua trang của đối thủ cạnh tranh trực tiếp. 

2. Không xây dựng mối quan hệ

Cụ thể với Amazon, bạn không thể truy cập email của khách hàng - kế sinh nhai cho hầu hết các nhà tiếp thị. Khi doanh nghiệp của bạn liệt kê các sản phẩm trên Amazon, bạn có thể được hưởng lợi từ sự công nhận thương hiệu Amazon, nhưng bạn không tham gia vào các mối quan hệ khách hàng. Khách hàng đến Amazon để mua hàng từ Amazon, không phải bạn.

3. Nghiên cứu thị trường

Marketplace không cần phải tiến hành nghiên cứu thị trường bên ngoài vì người bán hàng làm điều đó cho họ. Nếu sản phẩm của bạn bắt đầu cất cánh, bạn đã chứng minh chính xác mức độ lợi nhuận của một mặt hàng cụ thể. Amazon đã chứng minh điều đó khi cạnh tranh trực tiếp với người bán.

Lợi thế của GearLaunch

GearLaunch cung cấp cho bạn những điều tốt nhất của cả hai. Chúng tôi giúp bạn thiết lập và vận hàng cửa hàng, cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và uy tín bạn cần đồng thời cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời. Giúp bạn xây dựng mối quan hệ thông qua dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp là điều khiến chúng tôi khác biệt và chúng tôi tự hào là một phần quan trọng trong việc xây dựng doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể giúp bạn bắt đầu tại đây.

Bạn cần thêm cảm hứng marketing? Hãy tải về hướng dẫn Instagram của chúng tôi dưới đây!

New call-to-action

Topics: Entrepreneurship

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

  • Ecommerce News
  • Marketing Strategy
  • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts