GearLaunch Blog

6 Ways to Keep Sales High in the Post-Holiday Season

Posted by Ngan Ton on Dec 12, 2018 9:00:00 AM
Find me on:
For Vietnamese, click here.
 
Following the usually hectic season of holiday shopping and gift giving, the week between December and January can be an especially slow period for many retailers—but does it have to be?
 
If you know the right triggers to pull, the end of the holidays can be the start of another profitable quarter. Last week, we covered how to capitalize on New Year's resolutions. This week, let's explore the other 6 ways to keep sales high in the post-holiday season. 

Future Discounts

forward discount

FORWARD BUILDER' SUPPLIES LTD

In December, offer customers coupons or gift cards that can be redeemed in January. This promotion tactic creates incentive for two actions: a purchase in December during the competitive holiday season and a repeat purchase during January's typical sales slump.

SAY THANK YOU

thank you discount

AIR ZERO

If you missed out on the "future discount" tactic, send a thank you offer instead. Reach out to customers who shopped with you during the holiday season and say thank you. In your email, offer exclusive deals tailored to them. This email helps build rapport with your customers and invites them to come back and purchase again.

Continue Marketing

continue marketing

It may seem almost counter-intuitive to continue marketing efforts once Christmas is over, but turning off your email campaigns and paid ads can prove to be a costly mistake. People are ready to cash in on gift certificates or spend the extra gift money they were given. Ensure your store doesn't miss out by keeping marketing efforts aggressive.

Address Abandoned Carts

abandoned cart

Depending on the intentions behind an abandoned cart, you may still have the opportunity the recoup those sales. Many shoppers place items into their cart with the intention of purchasing but may fail to do so simply because they forget. If you managed to grab their email addresses, now is the time to send them an email reminder with a special offer to nudge them into purchasing.

Ramp up Remarketing

ramp up remarketing

You probably have remarketing campaigns running, but now is the time to increase these efforts and capitalize on the influx of traffic your site experienced during the holidays. If they didn't complete a purchase, remind them of items they viewed. If they completed a purchase, show them complementary products.

Winter Clearance

winter clearance

EVO

Many retailers return to full-price listings as soon as the holiday shopping rush ends. However, with gift card and cash recipients eager to spend holiday money, now is actually a great time to run a sales event—more specifically, a winter clearance event. 

Winter clearance events have several benefits.

  • They give you a reason to run a promotion without cheapening your brand. 
  • "Clearance" events tell shoppers these items are hugely discounted because you need to remove the inventory.

Download the guide!

-----

6 CÁCH TIẾP TỤC TĂNG DOANH THU BÁN HÀNG SAU MÙA MUA SẮM

Sau dịp lễ mua sắm bận rộn, tuần cuối tháng 12 và đầu tháng 1 có thể là giai đoạn đặc biệt chậm đối với một số nhà bán lẻ - nhưng thực sự có phải như vậy không?

Nếu bạn biết các yếu tố kích thích phù hợp để lôi kéo khách hàng, cuối kỳ nghỉ có thể là khởi đầu của một quý có lợi nhuận khác. Tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu cách tận dụng các nghị quyết của năm mới. Tuần này, hãy cùng khám phá 6 cách khác để giữ cho doanh số cao trong mùa lễ hội.

GIẢM GIÁ TRONG TƯƠNG LAI

forward discount

FORWARD BUILDER' SUPPLIES LTD

Vào tháng 12, cung cấp phiếu thưởng cho khách hàng hoặc thẻ quà tặng có thể được sử dụng vào tháng 1. Chiến thuật quảng cáo này có thể đạt được hai mục đích: mua hàng vào tháng 12 trong mùa lễ hội cạnh tranh và mua hàng lặp lại trong thời gian sụt giảm doanh số tiêu biểu của tháng 1.

NÓI LỜI CẢM ƠN

thank you discount

AIR ZERO

Nếu bạn bỏ lỡ chiến thuật "giảm giá trong tương lai", hãy gửi lời cảm ơn cho khách hàng của bạn. Liên hệ với khách hàng đã mua sắm trong mùa lễ và nói lời cảm ơn. Trong email của bạn, cung cấp các khuyến mại độc đáo chỉ dành riêng cho họ. Email này giúp xây dựng mối quan hệ với khách hàng của bạn và lôi kéo họ lại để tiếp tục mua sắm.

TIẾP TỤC CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING

continue marketing

Có thể việc tiếp tục các chiến dịch marketing khi mùa lễ Giáng Sinh đã qua là việc không quá thực tế, nhưng việc khoá các chiến dịch quảng cáo có thể được cho rằng là sai lầm lớn. Người mua sắm sẵn sàng sử dụng các thẻ quà hay voucher khuyến mại được tặng trong mùa lễ. Hãy đảm bảo rằng cửa hàng của bạn không bỏ lỡ các cơ hội này bằng cách tiếp tục thực hiện các chương trình marketing.

TẬP TRUNG VÀO GIỎ HÀNG BỊ BỎ QUÊN

abandoned cart

Tùy thuộc vào lý do của việc đơn hàng bị bỏ rơi, nhưng bạn vẫn có cơ hội lấy lại doanh thu đó. Nhiều người mua sắm đặt sản phẩm vào giỏ hàng của họ với ý định mua nhưng có thể không làm như vậy đơn giản chỉ vì họ quên. Nếu bạn có hệ thống quản lý lấy email của họ, bây giờ là thời gian để gửi cho họ một email nhắc nhở với khuyến mại đặc biệt để họ thực hiện mua sắm.

TĂNG CƯỜNG CÁC CHIẾN DỊCH REMARKETING

ramp up remarketing

Bạn đang có nhiều chiến dịch đang chạy, nhưng bây giờ là lúc để tăng cường tận dụng luồng lưu lượng truy cập trang web của bạn trong các ngày lễ. Nếu họ không hoàn tất giao dịch mua, hãy nhắc họ về những mặt hàng họ đã xem. Nếu họ đã hoàn tất giao dịch mua, hãy hiển thị cho họ các sản phẩm bổ sung khác.

XẢ HÀNG MÙA ĐÔNG

winter clearance

EVO

Nhiều nhà bán lẻ quay lại bán giá gốc ngay sau khi mùa lễ mua sắm kết thúc. Tuy nhiên, với thẻ quà tặng và những người nhận tiền thưởng thì đây thì dịp đặc biệt để mua sắm, và là thời điểm tuyệt vời để bạn chạy những chương trình khuyến mại - đặc biệt xả hàng mùa đông.

Xả hàng mùa đông có rất nhiều lợi ích sau:

  • Lí do hợp lý để chạy khuyến mại mà không làm ảnh hưởng tới thương hiệu của bạn.

  • Sự kiện “xả hàng” mang lại thông điệp cho người mua sắm rằng bạn cần dọn kho cho sản phẩm mới và giảm giá sâu cho những sản phẩm này

Download the guide!

Topics: Tips and Tactics, Holidays

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

  • Ecommerce News
  • Marketing Strategy
  • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts