GearLaunch Blog

How to Write Product Descriptions That Sell

Posted by Stacey Bishop on Dec 10, 2019 8:00:00 AM

For Vietnamese, click here.

Convincing customers to click through and check out your products on your website is only half the battle. Once they arrive, you still have work to do to close the deal. That’s where product descriptions come into play. 

Writing an effective product description is more than just describing your products. It’s an opportunity to tell a story, use keywords effectively, and help customers get excited about making a purchase. It’s time to rethink your product descriptions and start writing descriptions that sell! 

Know your audience

In ecommerce, we constantly talk about the importance of knowing your audience and identifying your niche. It is the most important part of becoming successful online! If you don’t know who you are writing for, how will you know what to say? The same is true for product descriptions. They should be an extension of your brand, which means your descriptions should do more than just list the basics. Use the opportunity to talk about benefits, add a little personality or tell a story. 

Duluth Trading Company does a fantastic job with their product descriptions. Their descriptions are light and fun, and they list features separately so customers know what to expect.

Duluth

 

Use Social Proof

Social Proof is a powerful tool when it comes to online sales. Customers are swayed by other happy customers and positive reviews. It can be the difference between making or losing a sale. You can sneak customer reviews into your product description page for additional selling power.

Zappos puts social proof at the bottom of every product description page. They know how important it is for customers making the final purchase decision.

Zappos1

Zappos2

Highlight Features and Benefits

Both features and benefits of the products you sell in your store play an important role in selling to your customers. Simply put, features tell your customers what your product has or is, while a benefit tells your customer what outcome or result they will hopefully experience by using your product. It’s an important distinction that many product writers forget. 

A fabulous example of one company highlighting the features and benefits separately is ModCloth. Their description uses keywords and lets their customers know the benefits they’ll have when they wear an item, while the details are a short skimmable, bulleted list of the nitty-gritty details. Everything down to the title of the product is on point.

Description

ModClothDesc.Details

ModClothDetWhat about keywords?

Keywords are always important when you create content online. Using keywords strategically is the best way to optimize for search engines and attract new customers to your store. Once you know what products you are going to sell in your store, do some keyword research with a tool such as Ahrefs or Ubersuggest. Look for words that have a low keyword difficulty but a high search volume. 

Place your keywords in your:

 • Page titles
 • Meta descriptions
 • Alt Tags or image tags
 • In your product descriptions

Be descriptive with your keywords. Customers are more likely to search “women’s black dress pants” rather than searching for the more generic “pants.” Long-tail keywords are much more effective when it comes to optimizing for search than generic terms, but keep your language and tone natural.

Remember, everywhere your customers come into contact with your brand is an opportunity to make an impression and a potential sale. Everything from your social media presence to your product descriptions should be consistent in messaging and tone. 

Ready to start selling? Let GearLaunch help you set up your store today. 


-----

 

Cách viết mô tả sản phẩm hiệu quả

Thuyết phục khách hàng nhấp và xem sản phẩm trên trang web chỉ là một nửa trận chiến. Một khi khách truy cập vào trang của bạn, bạn vẫn còn việc phải làm để chốt đơn. Đó là khi các mô tả sản phẩm thể hiện vai trò của mình. 

Viết mô tả sản phẩm một cách hiệu quả không có nghĩa là bạn chỉ mô tả sản phẩm của bạn. Đây là cơ hội để bạn kêt một câu chuyện, dùng các từ khoá chính và tạo sự thích thú để khách đưa ra quyết định. Hãy nghĩ về phần mô tả sản phẩm và bắt đầu viết nào! 

Hiểu đối tượng khách hàng

Trong thương mại điện từ, chúng ta không ngừng nói về việc hiểu khách hàng và nhận định ngách của bạn. Đây là phần quan trọng nhất để bạn thành công! Nếu bạn không biết bạn đang giới thiệu sản phẩm cho ai, làm sao bạn biết cách phải nói như thế nào? Điều này cũng đúng với mô tả sản phẩm. Chúng phải là một phần mở rộng của thương hiệu, điều đó có nghĩa là các mô tả của bạn nên làm nhiều hơn là chỉ liệt kê những điều cơ bản. Sử dụng cơ hội này để nói về lợi ích, thêm một chút tính cách hoặc kể một câu chuyện.

Công ty Thương mại Duluth tận dụng rất tốt các mô tả sản phẩm của họ. Mô tả của họ rất rõ ràng và thú vị, và họ liệt kê các tính năng riêng biệt để khách hàng biết những gì mong đợi.

Duluth

Sử dụng các phản hồi từ khách hàng 

Các bằng chứng xã hội là một công cụ mạnh mẽ khi bán hàng trực tuyến. Khách hàng bị ảnh hưởng bởi các khách hàng hài lòng khác và các đánh giá tích cực. Nó có thể là sự khác biệt giữa việc có hoặc mất sale. Bạn có thể thêm đánh giá của khách hàng vào trang mô tả sản phẩm của bạn để gia tăng sức mạnh bán hàng.

Zappos đưa phản hồi của khách hàng ở cuối mỗi trang mô tả sản phẩm. Họ biết tầm quan trọng của các phản hồi này đối với việc đưa ra quyết định mua hàng cuối cùng của khách.

Zappos1

Zappos2

Làm nổi bật các tính năng và lợi ích 

Tính năng và lợi ích sản phẩm mà bạn bán ở cửa hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc chốt sale cho khách hàng. Nói một cách đơn giản, các tính năng cho khách hàng biết sản phẩm của bạn có hoặc là gì, trong khi lợi ích cho khách hàng biết công dụng hoặc kết quả mà họ hy vọng sẽ trải nghiệm bằng cách sử dụng sản phẩm của bạn. Đây là sự khác biệt quan trọng mà nhiều người bán quên đề cập. 

Một ví dụ tuyệt vời của một công ty làm nổi bật các tính năng và lợi ích riêng biệt là ModCloth. Mô tả của họ sử dụng các từ khóa và cho khách hàng biết những lợi ích mà sản phẩm sẽ mang lại khi khách mặc một món đồ, trong khi các chi tiết là một danh sách ngắn gọn, súc tích. Tất cả mọi thứ cho đến tiêu đề của sản phẩm là tâm điểm. 

ModClothDesc.

ModClothDet

Các từ khoá thì sao? 

Từ khóa luôn quan trọng khi bạn tạo nội dung trực tuyến. Sử dụng từ khóa một cách có chiến lược là cách tốt nhất để tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm và thu hút khách hàng mới đến cửa hàng của bạn. Khi bạn biết sản phẩm nào bạn sẽ bán trong cửa hàng của mình, hãy thực hiện một số nghiên cứu từ khóa với các công cụ như Ahrefs hoặc Ubersuggest. Tìm những từ khoá có độ khó thấp nhưng lượng tìm kiếm cao.

Đặt từ khóa của bạn trong:

 • Tiêu đề trang
 • Mô tả meta
 • Thẻ Alt hoặc thẻ hình ảnh
 • Trong mô tả sản phẩm của bạn

Hãy mô tả với các từ khóa của bạn. Khách hàng có nhiều khả năng tìm kiếm những từ khoá cụ thể như “women’s black dress pants” hơn là “pants". Từ khóa đuôi dài hiệu quả hơn nhiều khi tối ưu hóa tìm kiếm so với thuật ngữ chung, nhưng hãy giữ cho ngôn ngữ và giọng điệu của bạn tự nhiên.

Hãy nhớ rằng, ở mọi nơi khách hàng tiếp xúc với thương hiệu của bạn là một cơ hội để tạo ấn tượng và là cơ hội bán hàng tiềm năng. Tất cả mọi thứ từ sự hiện diện trên phương tiện truyền thông xã hội đến các mô tả sản phẩm của bạn phải nhất quán trong thông điệp và ngữ điệu.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu bán hàng? Hãy để GearLaunch giúp bạn thiết lập cửa hàng của bạn ngay hôm nay.


Topics: Marketing

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

 • Ecommerce News
 • Marketing Strategy
 • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts