GearLaunch Blog

How to Increase Revenue with Upselling and Cross-selling

Posted by Stacey Bishop on May 21, 2019 8:14:00 AM

For Vietnamese, click here.

It’s costly and time-consuming for online stores to attract new customers. One study of online retail sales shows that 40% of revenue comes from 8% of buyers. It is much more cost effective to market to current customers than to try to find new customers. That’s where using upselling and cross-selling techniques comes in handy.

Cross-selling vs. upselling

These two techniques are often used to encourage customers to spend more money at the time of purchase. Both cross-selling and upselling are often used in the same transaction and are very effective for increasing overall basket size for your customers.

What is cross-selling?

Cross-selling is a sales tactic many online stores use to suggest a related or complementary product from a different category to customers. Often this happens after a customer has already added an item to their shopping cart and a pop-up will show them other items customers typically purchase with the original choice. This is based on other campaigns in your storefront with similar tags. If you don’t have a campaign running with similar tags, it will be based on overall popularity.

Storefront tags

The key to successful cross-selling is suggesting products that make sense together. If you are selling T-shirts, a good cross-sell might be a hat. On the other hand, suggesting canvas wall art after a T-shirt selection won’t make much sense to your audience.

What is upselling?

Upselling is a sales tactic used by sellers to recommend a slightly higher priced item or better quality product to customers during the sale. Often these items will be upgraded or premium items customers may find more appealing. When done right, retailers build trust with customers because they know they are getting a quality product at a good price.

It may also occur after a customer has purchased a product from your store. This is typically a recommendation based on whether you have different products with the same campaign available on your storefront. For a standard upsell, you can set a discount amount within any campaign page. In-cart upsells are also popular and are based on having whether you have different products with the same campaign available on your storefront.

Upselling & cross-selling best practices

It’s important to keep customers in mind throughout the sales process and provide value with your upsell or cross-selling strategy. Customers love to save money, and it’s good to point out if they are able to save on shipping costs by bundling products and making a bigger purchase to avoid paying shipping costs on individual purchases.

Before purchase/In-cart upsell: A common practice is to show customers recommendations on your product page before checkout. Customers appreciate seeing other ideas as they browse your categories.

Example:

Shopping cart upsell

During purchase: Use pop-ups or display recommendations during checkout, as they shop or on the abandoned cart page.

Example: 

Add on upsell example

After purchase: Follow-up emails are a great way to keep in touch, remind your customers they can come back to make another purchase, and introduce new products. You can also offer a discount on an item after purchase to encourage customers to increase their purchase amount.

Example:

Upsell offer

Upsell offer example

Your business will thrive as you take the time to finesse some of these common sales tactics. Creating a relationship with current customers will keep them coming back for more, and increase their lifetime value to your business. You will spend fewer marketing dollars keeping current customers happy and providing greater value to them during their shopping experience than by working to find new customers.

Need help with your email marketing? Learn how to grow your sales with email when you download our guide.

 ___

Hướng dẫn tăng doanh thu thông qua upsell và cross-sell

Để có thể thu hút được những khách hàng mới là một việc tốn kém về thời gian và tiền bạc cho các cửa hàng bán đồ online. Một nghiên cứu về bán lẻ trực tuyến cho thấy 40% doanh thu đến từ 8% người mua. Sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu bạn tập trung vào những khách hàng hiện tại thay vì tìm kiếm khách hàng mới. Đây chính là lí do bạn cần đến upsell và cross-sell.

Hai kỹ thuật này thường được sử dụng để khuyến khích khách hàng chi nhiều tiền hơn tại thời điểm mua hàng. Cả cross-selling và upselling thường được sử dụng trong cùng một giao dịch và rất hiệu quả để tăng mức độ mua hàng của khách hàng.

Cross-selling là gì?

Cross-selling (Bán chéo) là một chiến thuật bán hàng mà nhiều cửa hàng trực tuyến sử dụng để đề xuất một sản phẩm liên quan hoặc bổ sung từ một danh mục khác cho khách hàng. Thông thường, điều này xảy ra sau khi khách hàng đã thêm một mặt hàng vào giỏ hàng của họ và cửa sổ bật lên sẽ hiển thị cho họ các mặt hàng khác mà khách hàng thường mua cùng với lựa chọn ban đầu. Điều này dựa trên các chiến dịch khác trong cửa hàng của bạn với các thẻ tag tương tự. Nếu bạn không có một chiến dịch nào chạy với các thẻ tag tương tự, thì nó sẽ dựa trên mức độ phổ biến mua hàng của các chiến dịch trong cửa hàng.

Chìa khóa để cross-sell thành công là gợi ý các sản phẩm có ý nghĩa với nhau. Nếu bạn đang bán áo phông, cross-sell tốt có thể là một chiếc mũ. Mặt khác, việc gợi ý nghệ thuật vẽ tranh tường sau khi lựa chọn áo phông có là sự gợi ý tốt với khán giả của bạn.

Storefront

Upselling là gì?

Upselling (Bán gia tăng) là một chiến thuật bán hàng được sử dụng bởi người bán để giới thiệu một mặt hàng có giá cao hơn một chút hoặc sản phẩm chất lượng tốt hơn cho khách hàng trong quá trình bán hàng. Thông thường các mặt hàng này sẽ được nâng cấp hoặc là các mặt hàng cao cấp khách hàng có thể thấy hấp dẫn hơn. Nếu được thực hiện đúng, các nhà bán lẻ sẽ xây dựng niềm tin với khách hàng vì họ biết rằng họ đang nhận được một sản phẩm chất lượng với giá tốt.

Nó cũng có thể xảy ra sau khi khách hàng đã mua sản phẩm từ cửa hàng của bạn. Đây thường là một đề xuất dựa trên việc bạn có các sản phẩm khác nhau trong cùng một chiến dịch có sẵn trên trang chủ cửa hàng của bạn. Cho một upsell tiêu chuẩn, bạn có thể đặt số tiền giảm giá trong bất kỳ trang chiến dịch nào. Upsell ngay trong giỏ hàng cũng rất phổ biến và dựa trên việc bạn có sản phẩm khác nhau trong cùng một chiến dịch có sẵn trên trang chủ cửa hàng của bạn hay không.

Cách áp dụng Upselling/Cross-selling hiệu quả

Điều quan trọng là phải khiến khách hàng lưu tâm suốt quá trình mua hàng với những chiến lược upsell hoặc cross-sell của bạn. Khách hàng thích tiết kiệm tiền và nên chỉ ra cho họ rằng có thể tiết kiệm chi phí vận chuyển bằng cách mua số lượng hàng lớn hơn để tránh phải trả chi phí vận chuyển cho các giao dịch mua riêng lẻ.

Trước khi mua hàng/Gợi ý mua tại giỏ hàng: Cách phổ thông nhất là hiển thị các đề xuất trên trang sản phẩm của bạn trước khi thanh toán. Khách hàng sẽ đánh giá cao việc có thể xem các ý tưởng khác khi họ lướt danh mục của bạn.

Ví dụ:

ContinueShopping

Trong khi mua hàng: Sử dụng cửa sổ bật lên hoặc hiển thị đề xuất trong khi thanh toán, khi họ đã mua sắm xong hoặc trên email giỏ hàng bị bỏ rơi.

Ví dụ:

Add

Sau khi mua: Email theo dõi là một cách tuyệt vời để giữ liên lạc, nhắc nhở khách hàng của bạn rằng họ có thể quay lại để thực hiện giao dịch khác và giới thiệu đến họ những sản phẩm mới. Bạn cũng có thể giảm giá cho một mặt hàng sau khi mua để khuyến khích khách hàng tăng số lượng mua hàng của họ.

Ví dụ:

Upsell

Upsell2

Doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển mạnh khi bạn dành thời gian để hoàn thiện một số chiến thuật bán hàng phổ biến này. Tạo mối quan hệ với khách hàng hiện tại sẽ khiến họ quay lại nhiều hơn và tăng giá trị trọn đời của họ cho doanh nghiệp của bạn. Số tiền tiếp thị bạn bỏ ra để giữ cho khách hàng hiện tại hài lòng và cung cấp giá trị lớn hơn cho họ khi trải nghiệm mua sắm của họ sẽ ít hơn chi tiêu để tìm kiếm khách hàng mới.

Cần giúp đỡ với tiếp thị qua email của bạn? Tìm hiểu cách tăng doanh số của bạn bằng email khi bạn tải xuống hướng dẫn của chúng tôi.

Topics: Marketing

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

  • Ecommerce News
  • Marketing Strategy
  • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts