GearLaunch Blog

New Video tools for Facebook Marketing

Posted by Stacey Bishop on May 5, 2020 8:15:00 AM

For Vietnamese, click here. 

Facebook is always changing and updating their platform. Now, more than ever, businesses need new ways to connect with their community. Mark Zuckerberg recently announced a few new features that will roll out soon. Here’s what you need to know about these new tools.

Facebook Messenger Rooms

Messenger Rooms is modeled after several conference calling apps for businesses. It’s a new and simple way to host a virtual event for your followers on Facebook, Instagram, and with WhatsApp contacts. 

The feature allows users to conference with up to 50 people at once with no time limits, unlike the free version of other conference calling apps. When you set up a Messenger Room, your friends and followers will receive a notification and they can join the call.

Rooms

One of the other perks of this new feature is that you don’t have to have a Facebook or Instagram profile to use the tool. Anyone with a link can join!

The details of setting up the call is still in the works as Facebook gradually rolls out the update, but there will be privacy protections available. The room creator will be able to control who can see your room and allows you to lock it or unlock it. An unlocked room allows anyone with the link to join and share the room. 

What does this mean for marketers and businesses?

This new feature will allow you to create a very personal touch for your audience. It’s a fantastic opportunity to create a meaningful connection with your customers. Unfortunately, for the time being, there won’t be an option to set up a room as your Page or company name. You’ll need to use your personal account. 

The types of content trending right now includes:

  • Anything educational
  • Entertainment
  • Tutorials

If you use the new Messenger Rooms, get creative with the value you are providing. If you are an artist, you could host a room where you teach an art technique. If you are a musician, you could host a live concert. A huge part of marketing is creating connection and value with potential customers. Once they become raving fans, you’ll turn them into returning customers who love your products and the value you provide. 

Charge a Fee for Access to Live Facebook Events

Another exciting feature coming soon is the ability to charge fees for virtual events and live feeds! This is huge for small businesses and creators. When you set up an event, you’ll have the option to charge attendees a fee to join your Messenger Room or Facebook Live event.

Events

What does this mean for marketers and businesses?

While it’s important to provide valuable content for free sometimes, this new feature provides small businesses and artists a new stream of revenue. Consider offering a more robust educational event or entertainment for a small fee. 

In the coming weeks, you’ll also want to keep an eye out for Instagram Live streaming on the desktop. Video is more important than ever right now and you’ll want to include it in your marketing strategy.  

-------

 

Công cụ video mới cho Facebook Marketing

Facebook luôn thay đổi và cập nhật nền tảng của họ. Bây giờ, hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp cần những cách mới để kết nối với cộng đồng của họ. Mark Zuckerberg gần đây đã công bố một vài tính năng mới sẽ sớm ra mắt. Đây là những gì bạn cần biết về những công cụ mới này.

Facebook Messenger Rooms

Messenger Rooms được mô hình hóa sau một số ứng dụng gọi hội nghị cho các doanh nghiệp. Đó là một cách mới và đơn giản để tổ chức một sự kiện ảo cho những người theo dõi bạn trên Facebook, Instagram và với các liên hệ WhatsApp.

Tính năng này cho phép người dùng hội thảo với tối đa 50 người cùng một lúc mà không giới hạn thời gian, không giống như phiên bản miễn phí của các ứng dụng gọi hội nghị khác. Khi bạn thiết lập Phòng Messenger, bạn bè và người theo dõi của bạn sẽ nhận được thông báo và họ có thể tham gia cuộc gọi.

Rooms

Một trong những đặc quyền khác của tính năng mới này là bạn không cần phải có hồ sơ Facebook hoặc Instagram để sử dụng công cụ này. Bất cứ ai có liên kết đều có thể tham gia!

Các chi tiết thiết lập cuộc gọi, Facebook dần dần tung ra bản cập nhật, nhưng sẽ có các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư. Người tạo phòng sẽ có thể kiểm soát ai có thể nhìn thấy phòng của bạn và cho phép bạn khóa hoặc mở khóa. Một phòng không khóa cho phép bất cứ ai có liên kết tham gia và chia sẻ phòng.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà tiếp thị và doanh nghiệp?

Tính năng mới này sẽ cho phép bạn tạo một liên lạc rất riêng cho khán giả của mình. Đó là một cơ hội tuyệt vời để tạo ra một kết nối có ý nghĩa với khách hàng của bạn. Thật không may, hiện tại, won đã có một tùy chọn để thiết lập một phòng như tên Trang hoặc tên công ty của bạn. Bạn sẽ cần sử dụng tài khoản cá nhân của mình.

Các loại nội dung được cho là xu hướng bây giờ bao gồm:

  • Chủ đề  về giáo dục 
  • Giải trí
  • Hướng dẫn

Nếu bạn sử dụng Messenger Room, hãy sáng tạo với giá trị bạn đang cung cấp. Nếu bạn là một nghệ sĩ, bạn có thể tổ chức một căn phòng nơi bạn dạy kỹ năng nghệ thuật. Nếu bạn là một nhạc sĩ, bạn có thể tổ chức một buổi hòa nhạc trực tiếp. Một phần rất lớn của tiếp thị là tạo kết nối và với khách hàng tiềm năng. Khi họ trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt, bạn sẽ biến họ thành những khách hàng yêu thích sản phẩm của bạn và giá trị bạn cung cấp.

Tính phí truy cập vào các sự kiện Facebook trực tiếp

Một tính năng thú vị khác sắp ra mắt là khả năng tính phí cho các sự kiện ảo và nguồn cấp dữ liệu trực tiếp! Điều này là rất lớn cho các doanh nghiệp nhỏ và người sáng tạo. Khi bạn thiết lập một sự kiện, bạn sẽ có tùy chọn tính phí người tham dự một khoản phí để tham gia sự kiện Messenger Room hoặc Facebook Live của bạn.

Events

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà tiếp thị và doanh nghiệp?

Mặc dù đôi khi rất quan trọng để cung cấp nội dung có giá trị miễn phí, tính năng mới này cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ và nghệ sĩ một luồng doanh thu mới. Xem xét việc cung cấp một sự kiện giáo dục hoặc giải trí mạnh mẽ hơn với một khoản phí nhỏ.

Trong những tuần tới, bạn cũng sẽ muốn theo dõi Instagram Live streaming trên máy tính. Video thật sự rất quan trọng  và bạn sẽ muốn đưa nó vào chiến lược tiếp thị của mình.

 

Topics: Marketing

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

  • Ecommerce News
  • Marketing Strategy
  • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts