GearLaunch Blog

Google Shopping-What is it and how does it work?

Posted by Stacey Bishop on Apr 14, 2020 8:00:00 AM

For Vietnamese, click here.

There are many ways to promote your products online and it can be difficult to determine the best way to spend your marketing budget. While many ecommerce marketers think of Amazon as the leader in the ecommerce industry, Google Shopping might be the better choice for print on demand businesses. In fact, Merkle’s data shows that Google shopping ads have a higher CTR (click-through-rate) than a sponsored Amazon product. It goes without saying that it’s important to explore the growth possibilities with Google Shopping.

What is Google Shopping?

Google Shopping, formerly known as Product Listing Ads (PLA), is part of Google AdWords and provides shoppers with images and information when customers search for products. They often appear in both the search engine’s main page, but also populate under the shopping tab on Google. It is not an online shop, however, but rather an advertising opportunity for ecommerce businesses. Google Shopping is a product discovery experience that allows customers to research product features, prices, and reviews. 

Tshirtsnip

Why use Google Shopping?

It’s undeniable that ranking on Google is one of the fastest ways to stand out in a saturated market. In short, Google Shopping works. Here are a few other reasons why you should consider setting up Google Shopping if you haven’t done it already.

  • If you have awesome product images, you’ll be able to stand out quickly.
  • Your store will show up multiple times in Google SERP’s (Search Engine Results Page). You will show up as a web result, a text-only PPC result, and a shopping result!
  • You have a better chance of converting a search into a sale! Google product searches convert to purchases in 5 days 35% of the time.

GoogleShopping

What are the advantages of Google Shopping? 

One of the most obvious advantages of utilizing Google Shopping is the ability to compete with other ecommerce businesses. You also establish an element of trust. Users trust Google to serve them reputable responses to any search, including products. It also allows customers to browse and compare multiple products by advertisers and merchants who have chosen to have their products featured. 

How does Google Shopping work?

Retailers and ecommerce business owners set up a Google Merchant Account and set up a budget through Google AdWords that determines how much they will pay every time a potential customer clicks on their ad. The information is provided directly by your store which allows Google to provide customers with current prices, offers, and product availability. Google also gathers reviews through the Google Customer Reviews program to provide potential customers even more information. Gathering product reviews is a fantastic way for your store to increase trust online. 

Including Google Shopping as part of your overall marketing strategy means you’ll make it easier for your potential customers to find you online. 

Next week, we’ll explore how to get started with Google Shopping and what you need to know for success!

 

 

--------

 

 Google Shopping  - Nó là gì và nó hoạt động như thế nào?

Có nhiều cách để quảng bá sản phẩm của bạn trực tuyến và  khó xác định cách tốt nhất để chi tiêu ngân sách tiếp thị của bạn. Trong khi nhiều nhà tiếp thị thương mại điện tử nghĩ rằng Amazon là công ty hàng đầu trong ngành thương mại điện tử, Google Shopping  có thể là lựa chọn tốt hơn cho doanh nghêp Print on Demand . Trên thực tế, dữ liệu cùa Merkle cho thấy quảng cáo của Google SHopping có TLB (tỷ lệ nhấp) cao hơn so với sản phẩm được tài trợ của Amazon. Vì thế có thể nói rằng,  rất quan trọng để khám phá các khả năng tăng trưởng với Google Mua sắm.

Google Shopping là gì?

Google Shopping, trước đây gọi là Quảng cáo danh sách sản phẩm (PLA), là một phần của Google AdWords và cung cấp cho người mua hàng hình ảnh và thông tin khi khách hàng tìm kiếm sản phẩm. Chúng thường xuất hiện trong cả trang chính của công cụ tìm kiếm, nhưng cũng xuất hiện dưới tab mua sắm trên Google. Tuy nhiên, đây không phải là một cửa hàng trực tuyến mà là cơ hội quảng cáo cho các doanh nghiệp thương mại điện tử. Google  là một trải nghiệm khám phá sản phẩm cho phép khách hàng nghiên cứu các tính năng, giá cả và đánh giá sản phẩm.

Tshirtsnip

Tại sao nên sử dụng Google Shopping ?

Không thể phủ nhận rằng xếp hạng trên Google là một trong những cách nhanh nhất để nổi bật trong một thị trường bão hòa. Nói tóm lại, Google Shopping  thật sự rất hiệu quả . Dưới đây là một vài lý do khác khiến bạn nên cân nhắc việc thiết lập Google Shopping.

  • Nếu bạn có hình ảnh sản phẩm tuyệt vời, bạn sẽ có thể nổi bật nhanh chóng.
  • Cửa hàng của bạn sẽ hiển thị nhiều lần trong Google SERP [(Trang kết quả của Công cụ tìm kiếm). Bạn sẽ hiển thị dưới dạng kết quả web, kết quả PPC chỉ có văn bản và kết quả mua sắm!
  • Bạn có cơ hội tốt hơn để chuyển đổi một tìm kiếm thành bán hàng! Tìm kiếm sản phẩm của Google chuyển đổi thành mua hàng trong 5 ngày 35% thời gian.

GoogleShopping

Những lợi thế của Google Shopping  là gì?

Một trong những lợi thế rõ ràng nhất của việc sử dụng Google Shopping, là khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp thương mại điện tử khác. Bạn cũng thiết lập được yếu tố niềm tin. Người dùng tin tưởng Google để  họ các phản hồi có uy tín đối với mọi tìm kiếm, bao gồm cả các sản phẩm. Nó cũng cho phép khách hàng duyệt và so sánh nhiều sản phẩm của các nhà quảng cáo và các merchants khác nhau.

Google Shopping  hoạt động như thế nào?

Các nhà bán lẻ và chủ doanh nghiệp thương mại điện tử thiết lập Tài khoản Google Merchant và thiết lập ngân sách thông qua Google AdWords để xác định số tiền họ sẽ trả mỗi khi khách hàng tiềm năng nhấp vào quảng cáo của họ. Thông tin được cung cấp trực tiếp bởi cửa hàng của bạn, cho phép Google cung cấp cho khách hàng giá hiện tại, ưu đãi và tính sẵn có của sản phẩm. Google cũng tập hợp các đánh giá thông qua chương trình Đánh giá khách hàng của Google để cung cấp cho khách hàng tiềm năng nhiều thông tin hơn nữa. Thu thập đánh giá sản phẩm là một cách tuyệt vời để cửa hàng của bạn tăng niềm tin trực tuyến.

 Google  Shopping như một phần của chiến lược tiếp thị tổng thể của bạn có nghĩa là bạn sẽ giúp khách hàng tiềm năng của bạn dễ dàng tìm thấy bạn trực tuyến hơn.

Tuần tới, chúng tôi sẽ khám phá cách bắt đầu với Google  Shopping và những điều bạn cần biết để thành công!

 

Topics: Marketing

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

  • Ecommerce News
  • Marketing Strategy
  • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts