GearLaunch Blog

Getting Started with Google Shopping

Posted by Stacey Bishop on Apr 21, 2020 10:43:28 AM

For Vietnamese, click here.

Last week, we covered what Google Shopping is and how it works. It’s a powerful tool for ecommerce businesses and helps you make data-driven decisions. This week we are going to dive into getting started and optimizing your ads for success. Remember, shopping ads are available in 90+ countries, which allows you to market your products globally as well!

Set up Google AdWords

Before you get started with Google Shopping, you need to make sure you have a Google account and have set up Google Analytics for your website. After you have your Gmail account set up, simply head over to Google Ads and follow their easy step-by-step process. It’s a good idea to have a separate Gmail account for your ads account so your personal email isn’t constantly bombarded with notifications.

 Ads

 

If you have other people on your marketing team, you can grant them access to your AdWords account as well. Your Google Ads account allows you to control your budget, bids, various settings and gives you the ability to optimize your ads for the best possible performance. 

Sign up for Google Merchant Account

After you have your AdWords account set up, it’s time to set up your Google Merchant Account! This is where you will create your “product feed” and include details about each of your products. 

Merchant

To get started you’ll need:

 • To confirm and claim your website URL
 • Link your Merchant Center to your AdWords account
 • You’ll need to create and upload a feed with all the information about your products. You can read more about that process here. 

If you are new to Google Shopping, consider setting up a test feed that won’t be published so you understand how it works before your first ads are live. If you are worried about setting everything up, Google provides plenty of resources and step-by-step help!

Optimize for success!

To achieve high conversion rates, you’ll want to optimize your Google Shopping. Google looks at the quality and completeness of the data you provide on your product images, so it’s important to take the time to include all the details. These product identifiers are crucial to your success with Google Shopping. Some of these include:

 • Title - Try to use all 70 characters allowed
 • Image format - Google prefers JPG, BMP, GIF, PNG, or TIF
 • Correct and current product information - For example, pricing and availability

For a full list of the product data to include, click here. Failure to include as much information as possible could result in your product not appearing in search results. 

Don’t forget to spend time doing keyword research. Using the right keywords will help you create optimized titles, product categories, product descriptions and much more! 

Getting set up in your Merchant Account is free, but you will need to set up a budget when you are ready to start running ads. You will be able to make bid adjustments as you gather data and understand your audience better. It’s best to create a complete marketing strategy before you start your marketing efforts. Ecommerce is highly competitive and using Google Shopping is one way to quickly improve your ability to find your audience online.

 

 

--------

 

 

Bắt đầu với Google  Shopping 

Tuần trước, chúng tôi đã đề cập đến Google Shopping là gì và cách thức hoạt động. Nó là một công cụ hiệu quả cho các doanh nghiệp thương mại điện tử và giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Tuần này chúng tôi sẽ bắt đầu đi sâu vào cách  bắt đầu và cách tối ưu hóa quảng cáo của bạn để thành công. Hãy nhớ rằng, shopping ads có sẵn ở hơn 90 quốc gia, cho phép bạn tiếp thị sản phẩm của mình trên toàn cầu!

Thiết lập Google AdWords

Trước khi bắt đầu với Google Shopping, bạn cần đảm bảo rằng bạn có tài khoản Google và đã thiết lập Google Analytics cho trang web của bạn. Sau khi bạn đã thiết lập tài khoản Gmail của mình, chỉ cần truy cập Google Ads và làm theo quy trình từng bước dễ dàng của họ. Bạn nên tách tài khoản Gmail riêng cho tài khoản quảng cáo của bạn để email cá nhân của bạn không bị  liên tục với các thông báo.

Ads

Nếu bạn có những thành viên khác trong nhóm Marketing của mình, bạn cũng có thể cấp cho họ quyền truy cập vào tài khoản AdWords của bạn. Tài khoản Google Ads của bạn cho phép bạn kiểm soát ngân sách, giá thầu, các cài đặt khác nhau và cung cấp cho bạn khả năng tối ưu hóa quảng cáo của bạn để có hiệu suất tốt nhất có thể.

Đăng ký tài khoản Google Merchant

Sau khi bạn đã thiết lập tài khoản AdWords của mình, đã đến lúc thiết lập Tài khoản Google Merchant của bạn! Đây là nơi bạn sẽ tạo ra nguồn cấp dữ liệu cho sản phẩm của bạn, và bao gồm các chi tiết về từng sản phẩm của bạn.

Merchant

Để bắt đầu, bạn sẽ cần:

 • Xác nhận và khẳng định URL trang web của bạn
 • Liên kết Merchant Center của bạn với tài khoản AdWords của bạn
 • Bạn cần phải tạo và tải lên một nguồn cấp dữ liệu với tất cả thông tin về các sản phẩm của bạn. Bạn có thể đọc thêm về quá trình đó ở đây 

Nếu bạn chưa quen với Google Shopping, hãy xem xét việc thiết lập nguồn cấp dữ liệu thử nghiệm mà không để chế độ công khai  để bạn hiểu cách thức hoạt động trước khi quảng cáo đầu tiên của bạn hoạt động. Nếu bạn lo lắng về việc thiết lập mọi thứ, Google cung cấp nhiều nguồn thông tin và trợ giúp  bạn từng bước!

Tối ưu hóa  thành công!

Để đạt được tỷ lệ chuyển đổi cao, bạn sẽ muốn tối ưu hóa Google  Shopping của mình. Google xem xét chất lượng và tính đầy đủ của dữ liệu bạn cung cấp trên hình ảnh sản phẩm của bạn, do đó, điều quan trọng là phải dành thời gian để bao gồm tất cả các chi tiết. Những định dạng sản phẩm rất quan trọng đối với thành công của bạn với Google Shopping. Một số trong số này bao gồm:

 • Tiêu đề - Cố gắng sử dụng tất cả 70 ký tự được phép
 • Định dạng hình ảnh - Google ưu tiên  JPG, BMP, GIF, PNG hoặc TIF
 • Thông tin sản phẩm chính xác và là thông tin hiện có - Ví dụ: giá cả và tính sẵn có

Để có một danh sách đầy đủ các dữ liệu sản phẩm cần có, bấm vào đây. Việc không cung cấp càng nhiều thông tin cần thiết  có thể dẫn đến sản phẩm của bạn không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Đừng quên dành thời gian nghiên cứu từ khóa. Sử dụng đúng từ khóa sẽ giúp bạn tạo tiêu đề tối ưu, danh mục sản phẩm, mô tả sản phẩm và nhiều hơn nữa!

Việc thiết lập Merchant Account  của bạn là miễn phí, nhưng bạn sẽ cần thiết lập ngân sách khi bạn sẵn sàng bắt đầu chạy quảng cáo. Bạn sẽ có thể thực hiện điều chỉnh bid khi bạn thu thập dữ liệu và hiểu rõ hơn đối tượng của mình. Tốt nhất nên tạo ra một chiến lược tiếp thị hoàn chỉnh trước khi bạn bắt đầu những nỗ lực tiếp thị của mình. Thương mại điện tử có tính cạnh tranh cao và sử dụng Google Shopping là một cách nhanh chóng cải thiện khả năng tìm kiếm khách hàng trực tuyến cho bạn 

 

 

Topics: Marketing

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

 • Ecommerce News
 • Marketing Strategy
 • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts