GearLaunch Blog

5 Easy Tips for Successful Designs with GearLaunch

Posted by Stacey Bishop on Jun 9, 2020 8:00:00 AM

For Vietnamese, click here. 

Sometimes designs on a computer screen don’t look the same as when they are printed on a t-shirt or other products. There’s nothing worse than an unhappy customer because your design didn’t print the way they thought it would.

We have put together 5 easy Tips to help you create successful designs in your GearLaunch store.

1. Know the best Adobe Illustrator and Photoshop settings for print.

We recommend designing in CMYK and saving your designs in an sRGB profile. This will ensure that your design is created in the colors that are best for print. The difference isn't noticeable on a computer, but it is best for our printers and will help your print look as sharp as possible.

All printers can print CMYK but not the full RGB spectrum. For more about the difference between CMYK and RGB, please check out our information on best design practices here.

RGBvsCMYK

 

We've analyzed thousands of campaigns across our platform and gathered the most popular design colors. If your design contains one of the colors below, please use the hex code listed to ensure the best color print. 

ColorList1

2. Upload artwork in .PNG format.

Always upload artwork to GearLaunch in .PNG format with at least 300dpi. To create a clean and professional print, be sure to turn off anti-aliasing. It is also important to use mockups for the placement of the design in the correct size to avoid any pixelation issues due to stretching of the image. PNG is not a vector image and pixels may show when enlarging to cover the desired space.

The minimum art size requirement for GearLaunch is 1600px to 9400px wide.

3. Make sure your design colors are consistent.

If you upload your design to GearLaunch and the system detects more colors than the naked eye, be sure to scan the design to make sure all the colors are consistent.

More often than not, it's possible that more than one shade of a particular color is present on the design. For example, Royal Blue and Dark Purple on the opposite sides of a design might look the same, however when they are next to each other, they are clearly different. If you want your design to print with all Royal Blue check to be sure it is the same on the entire design. 

RoyalBlue-vs-DarkPurple

4. Make sure your design is centered.

Try to keep your designs centered on the product and avoid going too close to the edges. If you use multiple types of products on one campaign, make sure to size your design on each to prevent unintended cropping.

Also, create a clean design and get rid of all of the unwanted objects in your design to prevent any defects. Leaving a small shape or line in the design can ruin its integrity. 

Printable Area1

Printable Area2

5. Use a transparent background. 

It's best to use a 100% transparent background in your design. However,  DO NOT use transparency at all for colors you want to print because it will muddy the print. Instead, use a popular printing method that successfully addresses the transparency of color called the halftone process. When using halftones (which creates a gradient effect), it's best to keep the style consistent and avoid mixing a continuous tone gradient in the design. 

contrasting1a

Another factor that affects your design's viewability is color. When the main colors of your design resemble the color of the medium it sits on, your design immediately becomes difficult to view. To avoid this, use contrasting colors to make your product really "pop" for potential buyers. Learn more about creating and formatting your designs here

contrasting2a

Following these guidelines will help you create an awesome design your customers will love! If you don’t have a store yet, we can help! Get started with GearLaunch today!

 

---------

 

5 mẹo dễ dàng để thiết kế thành công với GearLaunch

Đôi khi các thiết kế trên màn hình máy tính trông   giống như khi chúng được in trên áo phông hoặc các sản phẩm khác. Không có gì tệ hơn một khách hàng không hài lòng vì thiết kế của bạn đã không in theo cách họ nghĩ. Chúng tôi đã tổng hợp 5 mẹo đơn giản để giúp bạn tạo ra các thiết kế thành công trong cửa hàng GearLaunch của bạn.

1. Biết các cài đặt Adobe Illustrator và Photoshop tốt nhất để in.

Chúng tôi khuyên bạn nên thiết kế trong CMYK và lưu các thiết kế của bạn trong cấu hình sRGB. Điều này sẽ đảm bảo rằng thiết kế của bạn được tạo ra với màu sắc tốt nhất để in. Sự khác biệt không đáng chú ý trên máy tính, nhưng tốt nhất là cho máy in của chúng tôi và sẽ giúp bản in của bạn trông sắc nét nhất có thể.

Tất cả các máy in có thể in CMYK nhưng không phải là RGB đầy đủ. Để biết thêm về sự khác biệt giữa CMYK và RGB, vui lòng xem thông tin của chúng tôi về thực tiễn thiết kế tốt nhất tại đây.

RGBvsCMYK

Chúng tôi đã phân tích hàng ngàn chiến dịch trên nền tảng của chúng tôi và thu thập các màu thiết kế phổ biến nhất. Nếu thiết kế của bạn chứa một trong các màu bên dưới, vui lòng sử dụng mã hex được liệt kê để đảm bảo bản in màu tốt nhất.

ColorList1

2. Tải lên artwork ở định dạng .PNG.

Luôn tải artwork lên GearLaunch ở định dạng .PNG với ít nhất 300dpi. Để tạo một bản in chuẩn và chuyên nghiệp, hãy nhớ tắt anti-aliasing. Điều quan trọng nữa là sử dụng các mockup cho thiết kế theo kích thước chính xác để tránh mọi vấn đề về pixel do kéo dài hình ảnh. PNG không phải là hình ảnh vector và pixel có thể hiển thị khi phóng to để bao phủ không gian mong muốn. 

Yêu cầu kích thước artwork tối thiểu cho GearLaunch là rộng 1600px đến 9400px.

3. Hãy chắc chắn rằng màu sắc thiết kế của bạn là nhất quán 

Nếu bạn tải thiết kế của mình lên GearLaunch và hệ thống phát hiện nhiều màu hơn mắt thường, hãy nhớ quét thiết kế để đảm bảo tất cả các màu đều nhất quán.

có thể có nhiều hơn một sắc thái của một màu cụ thể có trên thiết kế. Ví dụ, Royal Blue và Dark Purple ở các mặt đối diện của một thiết kế có thể trông giống nhau, tuy nhiên khi chúng nằm cạnh nhau, chúng rõ ràng khác nhau. Nếu bạn muốn thiết kế của mình được in với tất cả Royal Blue, hãy chắc chắn rằng nó giống nhau trên toàn bộ thiết kế.

RoyalBlue-vs-DarkPurple

4. Hãy chắc chắn rằng thiết kế của bạn được căn vào chính giữa. 

Cố gắng giữ thiết kế của bạn  giữa sản phẩm và tránh đi quá gần các cạnh. Nếu bạn sử dụng nhiều loại sản phẩm trên một chiến dịch, hãy đảm bảo kích thước thiết kế của bạn trên từng sản phẩm để ngăn chặn việc cắt xén ngoài ý muốn.

Ngoài ra, tạo một thiết kế sạch sẽ và loại bỏ tất cả các đối tượng không mong muốn trong thiết kế của bạn để ngăn chặn bất kỳ khiếm khuyết. Để lại một hình dạng hoặc đường nhỏ trong thiết kế có thể làm hỏng tính toàn vẹn của nó.

Printable Area1

Printable Area2

5. Sử dụng một nền trong suốt.

Tốt nhất là sử dụng nền trong suốt 100% trong thiết kế của bạn. Tuy nhiên, KHÔNG sử dụng độ trong suốt cho các màu bạn muốn in vì nó sẽ làm mờ bản in. Thay vào đó, sử dụng một phương pháp in phổ biến giải quyết thành công độ trong suốt của màu được gọi là halftone process. . Khi sử dụng Halftones (tạo hiệu ứng gradient), tốt nhất nên giữ kiểu dáng nhất quán và tránh trộn một dải màu liên tục trong thiết kế.

contrasting1a

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng xem thiết kế của bạn là màu sắc. Khi màu sắc chính của thiết kế của bạn giống với màu của phương tiện mà nó nằm, thiết kế của bạn ngay lập tức trở nên khó nhìn. Để tránh điều này, hãy sử dụng màu tương phản để làm cho sản phẩm của bạn thực sự "bật" cho người mua tiềm năng. Tìm hiểu thêm về việc tạo và định dạng thiết kế của bạn ở đây.

contrasting2a

Thực hiện theo các hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo ra một thiết kế tuyệt vời mà khách hàng của bạn sẽ yêu thích! Nếu bạn không có một cửa hàng nào, chúng tôi có thể giúp bạn! Bắt đầu với GearLaunch ngay hôm nay!

Topics: Design

The GearLaunch Blog

We're here to help you grow by providing the latest in:

  • Ecommerce News
  • Marketing Strategy
  • Exclusive insights

 

Subscribe to Email Updates

Recent Posts